logo3

1. Primo Victoria
2. Reign Of Terror
3. Panzer Battalion
4. Wolfpack
5. Counterstrike
6. Stalingrad
7. Into The Fire
8. Purple Heart
9. Metal Machine

 

Primo Victoria

Through the gates of hell
As we make our way to heaven 
Through the nazi lines
Primo Victoria

We've been training for years
Now we're ready to strike
As the great operation begins
We're the first wave on shore
We're the first ones to fall
Yet soldiers have fallen before

In the dawn they will pay
With their lives as the price
History's written today
In this burning inferno
Know that nothing remains
As our forces advance on the beach

Aiming for heaven though serving in hell
Victory is ours, their forces will fall

Through the gates of hell
As we make our way to heaven
Through the nazi lines
Primo Victoria

On the 6:th of june
On the shores of western europe
1944
D-day upon us

We've been here before
Used to this kind of war
Crossfire grind through the sand
Our orders were easy
It's kill or be killed
Blood on both sides will be spilled

In the dawn, they will pay
With their lives as the price
History's written today
Now that we are at war
With the Axis again
This time we know what will come

6:th of june 1944
Allies are turning the war
Normandy, state of anarchy
Overlord

Przez bramy piekła
Kiedy torujemy naszą drogę do nieba
Przez linie nazistów
Primo Victoria

Trenowaliśmy przez lata
Teraz jesteśmy gotowi do uderzenia
Kiedy rozpoczyna się wielka operacja
Jesteśmy pierwszą falą na brzeg
Jesteśmy pierwszymi, którzy mają zginąć
Mimo że żołnierze ginęli już wcześniej

O wschodzie zapłacą
Ich życiami jako ceną
Dziś pisana jest historia
W tym płonącym piekle
Wiedz, że nic nie zostanie
Kiedy nasze siły natrą na plażę

Zdążając do nieba mimo służenia w piekle
Zwycięstwo jest nasze, ich siły upadną

Przez bramy piekła
Kiedy torujemy naszą drogę do nieba
Przez linie Nazistów
Primo Victoria

6 czerwca
Na brzegach zachodniej Europy 
1944
W Dniu D

Byliśmy tu wcześniej
Przyzwyczajeni do tego rodzaju wojny
Ogień krzyżowy siecze przez piasek
Nasze rozkazy były proste
Zabij albo zostań zabity
Krew zostanie przelana po obu stronach

O wschodzie zapłacą
Ich życiami jako ceną
Dziś pisana jest historia
Teraz kiedy jesteśmy na wojnie
Po raz kolejny z Osią
Tym razem wiemy co się stanie

6 czerwca 1944
Alianci odwracają losy wojny
Normandia, stan anarchii
Overlord

tłumaczenie - Blazej

 

Reign of Terror

The sky is on fire burning black gold
Eyes of the west turn to east
Driven by greed and an urge to destroy
Merciless killing your own

Slave to the power, a slave to the gold
Ruthlessly ruling the east
Your reing of terror must come to an end
Fighting your unholy war

Now you will pay, we'll charge you our way
Sooner or later we'll get you
Don't try to hide in your holes underground
Just like an insect we'll smoke you right out

Night time, primetime
Ancient legacy of crime
One day we will make you pay for

Night time, primetime
Law and order pays the fine
Genocide you cannot justify

Chaos in east, disorder in west
Desert storm is a go
Fighters are launched from the carriers at sea
Infantry coming your way

Armoured brigades engaging their lines
Regain control of black gold
Your reign of terror will come to an end
Forcing you out of control

Countdown to death, we're coming for you
Making our way through the desert
Soon you will pay 
For the pain that you caused
Captured or dead 
You will cause no more harm

Feet after feet, mile after mile
Allies regaining control
Your cities in ruins a people in need
Still you go on as before

Feet after feet, mile after mile
Allies returning the land
Hide underground as the coward you are
One day we're coming for you

Niebo płonące kolorami czerni i złota
Oczy zachodu zwracają się ku wschodowi
Kierowany chciwością i żądzą zniszczenia
Bez litości zabijasz własnych ludzi

Niewolnik władzy, niewolnik złota
Bezlitośnie panujący nad wschodem
Twe rządy terroru muszą się skończyć
Postawieniem czoła twojej bestialskiej wojnie

Teraz zapłacisz
Prędzej czy później cię dopadniemy
Nie próbuj ukrywać się pod ziemią
Wykurzymy cię jak zwykłego owada

Nocny czas, idealny czas
Starożytna spuścizna zbrodni
Pewnego dnia sprawimy że zapłacisz za

Nocny czas, idealny czas
Prawo i porządek płacą karę
Masakra której nie możesz usprawiedliwić

Chaos na wschodzie, zamęt na zachodzie
Pustynna burza się rozpoczyna
Myśliwce startują z lotniskowców na morzu
Piechota zmierza za twoim śladem

Brygady pancernee nacierają na ich linie
By odzyskać kontrolę nad czaym złotem
Twe rządy terroru wkrótce się skończą
Zmuszając cię do utraty kontroli

Odliczanie do śmierci, idziemy po ciebie
Torując sobie drogę przez pustynię
Wkrótce zapłacisz 
Za ból którego jesteś sprawcą
Schwytany lub martwy
Nie spowodujesz więcej szkód

Stopa za stopą, mila za milą
Sojusznicy odzyskują kontrolę
Twe miasta w ruinie, ludzie w potrzebie
Nadal postępujesz tak jak wcześniej

Stopa za stopą, mila za milą
Sojusznicy zwracają ziemię
Ukrywaj się pod ziemią jak tchórz którym jesteś
Pewnego dnia przyjdziemy po ciebie

 

Panzer Battalion przeklad

Under this sun no shadows will fall
Piercing our eyes as we charge
An armoured battalion on course to the east
Closing the end of it's march

This time we're here to finish a job
Started a decade ago
Driving the animals out of their holes
To bury them 6 feet below

Armoured tanks of mass destruction
Killers in the east
Rats who dares to stand before us
Feel our guns go live

Death in the shape of a panzer battalion
Insect of terror don't run
Face your fate like a man 
Cannot outrun our panzer battalion

Thousands of tons of armour and guns
Making it's way through the sand
Our panzer battalion is back for revenge
Artillery sweeping the land

First strike is ours, no mercy is shown
There's rivers of blood in our track
Breaking their waves of defence with our tanks
Infantry watching our back

Blow their SAM sites 
Clear for air strike
Ready for the storm
Minefields swept 
There's no surrender
Feel our napalm burn

Under this sun no shadows will fall
Piercing our eyes as we charge
An armoured battalion on course to the east
Has reached the end of it's march

Armoured tanks of mass destruction
Killers in the east
Rats who dares to stand before us
Feel our guns go live

Panzer battalion
Insect of terror don't run 
Face your fate like a man
Panzer battalion

Pod tym słońcem nic nie rzuca cienia 
Razi nas w oczy gdy przemy naprzód 
Uzbrojony batalion w drodze na wschód 
Zbliża się do końca marszu 

Tym razem chcemy dokończyć robotę 
Zaczętą przed dekadą 
Wykurzymy bestie z ich nor 
I zakopiemy 6 stóp pod ziemią 

Uzbrojone czołgi masowej zagłady 
Zabójcy na wschodzie 
Który szczur śmie stanąć nam na drodze 
Niech zobaczy jak ożywają nasze działa 

Śmierć ma oblicze batalionu pancernego 
Robaku terroru nie uciekaj 
Zmierz się z losem jak mężczyzna 
Nie uciekniesz przed batalionem pancernym 

Tysiące ton zbroi i dział 
Dzielnie posuwa się w piasku 
Batalion pancerny wraca po zemstę 
Artyleria omiata ziemię 

Pierwszy atak dla nas, bez miłosierdzia 
Zostawiamy za sobą rzeki krwi 
Czołgi łamią ich linie obrony 
Piechota osłania tyły 

Wysadzone pozycje 
Obrony przeciwlotniczej 
Gotowe na burzę 
Pola minowe zmiecione
Nie przyjmujemy kapitulacji 
Posmakujcie napalmu 

Pod tym słońcem nic nie rzuca cienia 
Razi nas w oczy gdy przemy naprzód 
Uzbrojony batalion w drodze na wschód 
Właśnie zakończył swój marsz

Uzbrojone czołgi masowej zagłady 
Zabójcy na wschodzie 
Który szczur śmie stanąć nam na drodze 
Niech zobaczy jak ożywają nasze działa 

Pancernych batalion
Robaku terroru nie uciekaj 
Zmierz się z losem jak mężczyzna
Pancernych batalion

tłumaczenie - dees

 

Wolfpack przeklad

To their own shore 
Came the world war
Gleaves and Ingham
Leading the bury west

Took the short way in
The long route back convoy 92
Bury Gleaves and Ingham leading
Tankers to the west
And upon the north Atlantic
Lies the silence of the seas
On a quietst night
In the darkest hour
The kriegsmarine appear

Above the surface 
It seems quiet and calm
Deep down below 
The wolfpack lurks

To their own shore 
Came the world war
Gleaves and Ingham
Leading the bury west
In their own track 
Came the wolfpack
Gleaves led the conwoy
Into the hornets nest

At the crack of dawn the second day
Bury stands in flames
Half the convoy sunk or disabled
Heading back to shore
But below the north Atlantic
On the bottom of the sea
On the second night 
In the darkest hour
The kriegsmarine return

The wolfpack surface 
For a second time
To make the convoy
Face it's fate

Under fire, under water
May 42 when
Bury did fail the test
To their own shore 
Came the world war
Gleaves and the Ingham
Leading them into death

569 makes the contact and lead them
U-94 scores a kill in the dark
124 sinking 4 in 2 approaches
406 suffers failure on launch

In their own track 
Came the wolfpack
Gleaves led the conwoy
Into the hornets nest

Don't know what's waiting down below
The Wolfpack lurks, awaiting you
To follow, to bleed
It's time for you to return
They decide, oh no! Oh no!
The Wolfpack's waiting for them
Too calm, you'll see
Below the surface, waits for you

Do swojego celu 
Zmierza wojna światowa 
"Gleaves" i "Ingham" 
Prowadzą "Bury'ego" na zachód 

Obierając najkrótszą trasę 
W powrotniej drodze konwoju 92 
"Bury", "Gleaves" i "Ingham" prowadzą 
Tankowce na zachod 
I nad połnocnym Atlantykiem 
Leży cisza mórz 
W najchichszej nocy 
W najciemniejszej godzinie 
Pojawia sie Krigsmarine 

Na powierzchni 
Morze wygląda na ciche i spokojne 
Lecz głęboko pod powierzchnią
Wilcze stado grasuje 

Do swojego celu
Zmierza wojna światowa 
"Gleaves" i "Ingham" 
Prowadzą "Bury'ego" na zachód 
Na ich wlasny szlak 
Wpływa Wilcze stado 
"Gleaves" prowadzi konwój 
Prosto w rogate gniazdo 

O świcie drugiego dnia 
"Bury" stał w płomieniach 
Połowa statków zniszczona lub niesprawna
Wraca nad brzeg 
Ale pod północnym atlantykiem 
Na dnie mórz 
Drugiego dnia 
W najciemniejszej godzinie 
Kriegsmarine powraca 

Wilcze stado wynurza sie
Po raz drugi 
By konwoj zmierzył sie
Ze swym przeznaczeniem 

Pod ogniem, pod wodą 
Maj 42-ego kiedy 
"Bury" nie zdał testu 
Do swojego celu 
Zmierza wojna światowa 
"Gleaves" i "Ingham" 
Prowadzą statki na śmierć 

569 wykrył konwój i prowadzi 
U-94 upolował w ciemnościach 
124 zatopił 4 w 2 podejściach 
406 wynurza sie po nieudanym ataku

Na ich wlasny szlak 
Wpłynęło Wilcze stado 
"Gleaves" prowadzi konwój 
Prosto w rogate gniazdo 

tłumaczenie - Pjetja

 

Counterstrike przeklad

Kickstart fighter launch
Throttle set to full
Speed king race to win
Afterburners roaring

Ghostlike counterstrike
Takes them by surprise
Score 307
Israelis rule the heaven

Jordan attacks
Israel crush that
Futile attempt
Control Jerusalem

Drive back surprise attack
Take the western wall
Next day make them pay
Over river Jordan

Syria last in line
Head for golan heights
Strike without a warning
See the Syria forces falling

Syria attacks 
Israel crushed their
Lines of defence
Ruling golan heights

Six days of fire
One day of rest
June 67 
Taught them respect
Control Jerusalem

3 nations fallen 
In 6 days of war
Traitorous neighbours
Received as deserved
Under the sun
In the dust of the war
One nation standing 
Stronger than before

First into Egypt 
And sent them to hell
Then turned their forces to Jordan
Climb up the mountains
Where Syria awaits
Break them in hours
Protect holy land

Myśliwce ruszają z kopyta 
Pełną mocą 
Królowie prędkości w wyścigu po zwycięstwo 
Dopalacze ryczą 

Upiorne przeciwuderzenie 
Zaskoczyło ich 
Wynik 307 
Izraelczycy panują na niebie 

Jordania atakuje 
Izrael udaremnia 
Ich żałosne próby 
Jerozolima pod kontrolą 

Odeprzeć atak z zaskoczenia 
Przejąć Ścianę Płaczu 
Następnego dnia niech zapłacą 
Po drugiej stronie rzeki Jordan 

Syria ostatnia na linii 
Kieruj się na wzgórza Golan 
Atakuj bez ostrzeżenia 
Patrz jak Syryjskie siły padają 

Syria zaatakowała
Izrael zmiażdżył ich 
Linię obrony 
Panują nad wzgórzami Golan 

Sześć dni wymiany ognia
Jeden dzień odpoczynku 
Czerwiec 67 roku 
Nauczył ich respektu 
Jerozolima pod kontrolą 

Trzy kraje padły 
Podczas sześciu dni wojny 
Zdradzieccy sąsiedzi 
Dostali to, na co zasłużyli 
Pod słonecznym niebem
Pośród wojennego pyłu 
Pozostał jeden naród
Silniejszy niż wcześniej 

Najpierw uderzyli na Egipt 
I posłali ich do diabła 
Później skierowali swe siły na Jordanię 
Pięli się ku wzgórzom 
Gdzie czeka Syria 
Pokonanie ich było kwestią godzin 
Chronią Ziemię Świętą 

tłumaczenie - Blazej

 

 

Stalingrad

Fresh from Moscow
Over Volga came to comrades aid
City in despair
Almost crushed by the führers army

Oh it's colder than hell
Hitlers forces advancing

The sound of mortars
The music of death
A grand symphony

See your friends fall 
Hear them pray to the god 
Your country denies
Every man dies alone 
And when your time comes 
You will know that it's time

Stalins fortress on fire
Is this madness or hell

The sound of the mortars
The music of death
We're playing the devils symphony
Our violins are guns
Conducted from hell

Oh Stalingrad!
Mratnimiat!

Are you playing?
Do you follow the conductors lead?
No one knows you
No one cares about a single violin

Play the score of the damned
Know the devil within

Prosto z Moskwy 
Nad Wołgę nadciąga pomoc dla towarzyszy 
Miasto jest zdesperowane 
Prawie zniszczone przez Wehrmacht 

Tu jest zimniej niż w piekle 
Siły Hitlera prą do przodu 

Dźwięk moździeży 
Muzyka śmierci 
Wielka symfonia 

Widzisz poległych twych przyjaciół 
Słyszysz ich modlitwę sie do boga 
Którego twój kraj nie uznaje 
Każdy ginie samotnie
I kiedy twój czas nadejdzie 
Będziesz wiedział, że to właśnie ta chwila 

Forteca Stalina w ogniu 
To szaleństwo czy piekło 

Dźwięk moździeży 
Muzyka śmierci 
Gramy diabelską symfonię 
Naszymi skrzypcami są karabiny 
Sprowadzone z piekieł 

Oh Stalingrad!
Mratnimiat!

Grasz? 
Podążasz za towarzyszami?
Nikt cię nie zna 
Nikogo nie obchodzi twój los 

Zagraj tą przeklętą nutę 
Wiedząc że diabeł w niej tkwi

tłumaczenie - Pjetja

 

Into the Fire przeklad

Sent from home overseas
And into the unknown
Barely landed in the jungle
Sent on first patrol

Sundown darkness falls
Dig in for the night
Ambushed in the dawn they came
The jungle's alive

I feel my fire starts to burn
The heat controlling my mind
Berserk a savage running wild
Within me the beast starts to roar

Now i'm ready to strike
A creature of the night
Into the fire
A flame of napalm strike

Sarge's down, i'm in charge
Vc's everywhere
Overrun yet order airstrike
Condemned us all to bu

Napalm from above
Burning friend and foe
Chaos on the battlefield
The jungle's on fire

This place, it's driving me insane
Napalm, it's burning us all
This fight no man will live to tell
Within me my blood starts to boil

From above the airstrike came
And it burned the world below
Napalm falling from the sky
And it leaves no man alive

Z domów wysłani za morze
Prosto w nieznane
W sam środek dżungli
Poszli na pierwszy patrol

Słońce zapada, nadchodzi ciemność
Ukrywamy sie w okopach
Pojawili sie o brzasku
Dżungla ożywa

Ogień we mnie zaczyna płonąć
Ciepło kontroluje umysł
Niczym berserker rzucam się w dzicz
We mnie bestia do ryku gotowa.

Teraz jestem gotów do ataku
Potwór nocy
W ogień
Płomień napalmu

Poległ sierżant, dowodzę ja
Żółtki są wszędzie
Nalot z rozkazu trwa
Skazani na pożogę

Napalm z nieba
Płoniemy my i wrogowie
Na placu bitwy chaos
Dżungla w ogniu

To miejsce czyni mnie szaleńcem
Napalm pali nas wszystkich.
Nikt nie przeżyje by o tym opowiedzieć
Krew we mnie wrze

Sponad nas nalot przyszedł
I spalił świat pod nami
Napalm spadający z nieba
Nie oszczędził nikogo

 

Purple Heart przeklad

When we signed up for the army
To a rangers company
Armed with M16's
Straight into the war

Then we served under the banner
Clad in US stars an stripes
And on moonless nights
We marched for endless miles

Once we were soldiers
Once we were young
We have found our peace
We've seen the end

Fallen in war
We belong to history
Fallen in war
Sleep 6 feet below

Heart of the brave
Cannot bring me back to life
Fallen in war
Still brothers in arms

We have fought in distant conflict
And for all to many years
Seen our friends go down
Wounded, dead or lost

Know that peace comes at a high price
It may take a thousand lives
and a deep belief
sacrifice of men

Shining heart beats no more
Buried deep, deep in cold earth
Shallow grave in my motherland
Here I stay, lay in darkness forever

Kiedy zapisaliśmy sie do armii 
Do kompanii Rengers'ów 
Uzbrojonych w M16 
Prosto na wojnę 

Wtedy służyliśmy pod sztandarem 
Przyodzianym w gwiazdy i paski 
I bezksiężycowymi nocami 
Maszerowaliśmy niezliczone mile

Kiedyś byliśmy żołnierzami 
Kiedyś byliśmy młodzi 
Znaleźliśmy ukojenie 
Widzieliśmy koniec 

Polegli na wojnie 
Należymy do historii 
Polegli na wojnie 
Śpią 2 metry pod ziemią 

"Purpurowe Serce" 
Nie zwróci mi życia 
Polegli na wojnie 
Wciąż towarzysze broni 

Walczyliśmy w odległej wojnie 
O wiele lat za długo 
Widząc upadek naszych przyjaciół 
Ranni, martwi, zagubieni 

Wiem, że pokój wysoką ma cenę 
I kosztuje tysiące istnień 
I głęboko wierzę
W ludzkie poświęcenie 

Lśniące serce więcej nie uderzy 
Zakopane głęboko w zimnej ziemi 
Płytkie groby w mej ojczyźnie 
Tutaj zostanę na wieki w ciemnościach

tłumaczenie - Pjetja 

 

  

Metal Machine przeklad

I have a phobia
A fear of the dark
Afraid to shoot strangers
The animal talks

Guns scare me shitless
But love gun's my friend
The sentinel's coming
But is this the end?

Riding on this crazy train
I'm going paranoid
Watch me lose my mind
And break the law
Breaking the law, breaking the law

I'm a metal machine
It's close to midnight 
And he's barking at the moon
I'm a metal machine
The rainbow in the dark is shining
I'm only metal machine
It's close to midnight 
And he's barking at the moon
I'm a metal machine
The kings of metal ride the sky

Is this st. Anger
The ultimate sin
Or have I really
A black knight within?

The gates of Babylon
Are open and wide
Shout at the devil
There's nowhere to hide

Fighting for the world to keep
The wild child in it's cage
Broke my metal heart
Against the wall

 

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine