logo3

1. Hellrider
2. Thundergods
3. Metalizer
4. Shadows
5. Burn Your Crosses
6. 7734
7. Endless Nights
8. Hail To The King
9. Thunderstorm
10. Speeder
11. Masters Of The World
12. Jawbreaker

 

Hellrider

Engines are running our blood burns like oil
Head one by one down the highway
Tires are screaming, leave trails on the road
The sirens of death coming our way

We'll always be one step ahead
We'll not fall back

Pedal to metal, rock hard and ride free
The philosophy of a rider
Don't use the brakes, ride on faster instead
Adrenaline taking you higher

Fall back in line or stand away
We like it fast

Into hell we ride fast as lightning
Enter the darkness
The weak ones will pay
Ride through fire cause revolution
This is a hellrider's way

Crushing the traitors
To no man we kneel
The power is at our command
Nothing can stop us, it's head over heel
United together we stand

If it's to hard then you're too weak
You're in our way

If you ain't tough enough to play
Get out our way

Silnik na chodzie, krew w żyłach wrze
Gdy jeden za drugim po drodze mknie
Dźwięk palonej gumy i ślady na drodze
To "śmiertelna" ekipa gna ku przygodzie

Zawsze będziemy o krok przed tobą
Nigdy się nie cofamy

Zasady nasze są proste, gaz do dechy
Beztroskajazda w rytmach ostrego rocka
Po co hamulec gdy można mknąć jak strzała
Bierz to co ci adrenalina dała

Jedziemy ramię w ramię, lubimy prędkość
Ale czy Ty dasz radę?

Do piekła wjedziemy tak szybko
Jak błyskawica rozświetla niebiosa
Nikt nas nie poskromi, łamiemy zasady
Bo tylko cioty płacą
Tak żyją "Jeźdźcy Piekieł"

Kapuś ma u nas nieciekawie
Przed nikim się nie kłaniamy
Władamy mocą
Której nikt nie jest w stanie zatrzymać
Bo nasza siły podstawa to jedność

Jeżeli nie nadążasz to jesteś za słaby
Zejdź nam z drogi

Jeżeli nie nauczyłeś się naszego stylu
Lepiej uciekaj stąd

tłumaczenie - Pjetja

 

Thundergods

Hear the rolling sound of thunder
As the battle rages on
We will tear this world us under
Feel our power

Through a darkened sky we riding
Pierce the night with bolts of light
We will find you although you are hiding
Under cover

We will break through with
Thunder and fire
Realizing an unholy
Hell born, desire
We are out of control
To conquer this world

From a world you broken into
From a world unknown to man
We release our wrath upon you
Holy bloodshed

Breaking chains of your religion
Worship none or be destroyed
You cannot defeat our legion
Bleed the world red

Lightning bolts of anger
Raging in your world
We uphold the darkness
Rulers of the moonlight

As you think its over
Calm has settled in
Thundergods returning
Back to rule this planet again

Future role of generations
Let us rage into this world
They'll be trusting our patience
Run for cover

Usłysz dźwięk pioruna
Podczas wielkiej bitwy

Rozerwiemy świat na strzępy
Poczuj naszą moc

Poprzez czarne niebo mkniemy
Rozświetlając noc kulami ognia
Znajdziemy cię i tak
Mimo że się chowasz

Przebijemy się
Grzmotem i ogniem
Uwalniając przeklętą
Piekielną żądzę, pragnienie
Jesteśmy nieposkromieni
Podbijemy ten świat

Ze świata, który odrzuciłeś
Całkowicie nieznanego ludzkości
Spadnie na was nasz gniew
Rozlew krwi

Łamiąc dogmaty twej religii
Przestań wierzyć albo giń
Jesteśmy nie do pokonania
Świat od krwi będzie czerwony

Nasz gniew aż promieniuje
Szalejąc pośród twojego świata
To my dzierżymy ciemność
Oraz władamy nocą

A kiedy spokój tu nastanie
I już myślisz że to koniec
Bogowie Grzmotów wrócą
By zawładnąć tą planetą znów

Rolą nowych pokoleń będzie
Pozwolić nam wedrzeć się do tego świata
Będą ufać naszej cierpliwości
By znaleźć ochronę

tłumaczenie - Pjetja

 

Metalizer

We live for the magic in the sound
Distorted guitars are breaking ground
The drum pounding faster than my heart
The vocals arescreaming extreme art

The passion for metal drives us forth
The best heavy metalcomes from north
The powerful tunes, spectacular shows
The audiencescreams in ecstasy

Metal, metal
Back with the vengeance
Metal, metal
All that I need is heavy metal
Metal
Screaming together
Metal, metal
Metal is all that I need

While hell bends for leather we stand strong
A rockercan party all night long
The school couldn’t teach us rock’ n roll
The schoolcouldn’t help us reach our goal

We live for the magic in the sound
Distorted guitars are breaking ground
The powerful tunes, spectacular shows
The audience screams in ecstasy

Żyjemy dla magii, w niej drga dźwięk
Siara w gitarach, beton pękł
Bęben pulsuje szybciej niż krew
Śpiewak mikrofon zaraz zje!

Metalu pasja w przód nas pcha
Bo Północ najlepszy metal ma
Potężny ten rytm, wspaniały ten szoł
Fani w amoku ryje drą

Metal, metal
Zemsta jest nasza!
Metal, metal
Wszystko co trzeba to metal
Metal
Wrzeszczymy razem!
Metal, metal
Metal i więcej już nic

Nam kłania się piekło, jest w nas moc
Rocker szaleje całą noc
O rocku szkoła nie uczy nas
Szkoła nie uczy sięgać gwiazd

Żyjemy dla magii, w niej drga dźwięk
Siara w gitarach, beton pękł
Potężny ten rytm, wspaniały ten szoł
Fani w amoku ryje drą

tłumaczenie - Blazej

 

Shadowsprzeklad

Facing the wind
As they ride through the sky
Shadows of Mordor
Black horses they fly
Black shadow king, find the ring

Search for the Halfling
You lords of the dark
The hobbit with Sauron's ring
He is your mark
Unholy light, in the night

Black knights of Sauron
You’re made of iron
Black shadows of Mordor
Wield one-eyed shields

Unholy ring
Wraiths with armour of steel
Kings of the past to no one you kneel
Hearts filled with hate
That’s your fate

Stawiaja czoła wiatru
Pędząc przez niebo
Cienie Mordoru
Mkną na karych rumakach
Czarny król cienia znajdzie pierścień

Szukają niziołków
Panowie mroku
Hobbit z pierścieniem Saurona
Jest waszym celem
Przeklęte światło w nocy

Czarni rycerze Saurona
Jesteście zrobieni z żelaza
Czarne cienie Mordoru
Dzierżą tarcze z 'jednym okiem'

Przeklęty pierścień
Upióry w stalowych pancerzach
Królowie przeszłości przed nikim nie klęczą
Serce wypełnione nienawiścią
To wasze przeznaczenie

tłumaczenie - Pjetja

 

 

Burn your Crosses

No use to pray, there’s no one listening
I will die anyway
Some say I’ve killed,
Some call me Satan
Now my blood must be spilled

I’m sentenced for crimes
I did not commit
I’ll pay with my blood, is this really it?
Creations of God? No way!

Burn your crosses
Make way for science
Christ has only caused
Death and violence
Burn your crosses
And make way for yourself
Put faith in mother earth

Don’t call his name, don’t trust in others
Bishops fighting for fame
Torture in vain, I won’t surrender
Purified by pain

Mankind’s great mistake
Was to create God
Creation of man
Excuse to spill blood
Creations of God? No way!

No use to pray, there’s no one listening
I will die anyway
Leaving this place the end is near now
Dying ain’t no disgrace

My last night alive has come to an end
Death once I feared
But now it’s my friend
Creation of God? No way!

Burned my crosses
Made way for science
Christ will only cause
Death and violence
Burned my crosses
And made way for myself
In mother earth I trust

NOW BURN!

Nie modlę sie, tam nikt mnie nie usłyszy
I tak kiedyś zginę
Ktoś powie, że zabiłem
Inny nazwie mnie szatanem
Teraz moja krew musi zostać przelana

Jestem skazany za zbrodnie
Których wcale nie popełniłem
Zapłacę moją krwią, czy to jest to?
Stworzenie Boga? Nigdy!

Spal swoje krzyże
Otwórz drogę nauce
Chrystus przyniósł tylko
Śmieć i przemoc
Spal swoje krzyże
I znajdź swoją drogę
Oddaj swój los matce Ziemii

Nie wołaj jego imienia, nie ufaj innym
Biskupi walczą tylko o sławę
Torturowany na próżno nie poddam się
Będę oczyszczony przez ból

Największa pomyłką ludzkości
Było stworzenie Boga
Stworzony przez człowieka
Wymówka dla rozlewu krwi
Stworzenie Boga? Nigdy!

Nie modlę się, tam nikt mnie nie usłyszy
I tak kiedyś zginę
Opuszczę to miejsce, koniec jest blisko
Śmierć nie przyniesie żadnej hańby

Moja ostatnia noc życia zbliża się ku końcowi
Bałem sie kiedyś śmierci
Ale teraz jest moim przyjacielem
Stworzenie Boga? Nigdy!

Spaliłem moje krzyże
Otworzyłem drogę nauce
Chrystus przyniesie jedynie
Śmierć i przemoc
Spaliłem moje krzyże
I znalazłem swoją drogę
Wierzę w moc matki Ziemii

Teraz spal!

tłumaczenie - Pjetja

 

7734

The dawn of time breaks
See the sun rise to the sky
The wheel of time begins to turn

But then we heard it
A divine voice out of nowhere
Spoke to our hearts
And showed the way

Almighty lord
We have come to your hall
Do glatem live, creator of all
Open your heart and you will find a way
Paradise calling and enter you may

Falling down
Now your soul returns to paradise
7734

The wheel kept turning, ages came
Time passed us by
We lived in perfect harmony
But then it happened
Our ranks decreased rapidly
But now its time for our return

Once we were numerous
But that's long ago
We are no longer 7734
We last 2united and 2 became 1
111 perished in flames

Od zarania dziejów
Słońce sięga nieba
Koło czasu zaczęło się kręcić

Lecz wtedy to usłyszeliśmy
boski głos znikąd
Przemówił do naszych serc
I pokazał nam drogę

Przepotężny panie
Przybywamy na twój dwór
Do glatem live, stwórco wszystkiego
Otwórz swe serce a znajdziesz drogę
Raj wzywa i możesz doń wejść

Spadając
Teraz twoja dusza powraca do raju
7734

Koło obracało się wziąż
Czas mijał
Żyliśmy w doskonałej harmonii
Lecz wtedy to nastąpiło
Nasze szeregi upadły błyskawicznie
Lecz teraz nadeszła chwila by powrócić

Kiedyś byliśmy liczni
Lecz to było dawno
Nie jesteśmy już dłużej 7734
Ostatnie 2 się zjednoczyły i 2 stało się 1
111 zginęło w płomieniach

tłumaczenie - NightHunter

 

Endless Nights

Clouds are gathering in the darkness
Lightning strikes theEarth
Evil forces celebrate Lucifer’s rebirth

Necromancers, sacrifices
He’ll be here for sure
Drained blood from a thousand men
And now he’s back for more

He will rise from a world down under
Bringing fire, plague, death and thunder
Summons, creatures unknown to mankind
Demons of the past

Unholy rites, assassins from hell
Cold endless nights upon us fell
The storm strikes our land
With madness and pain
Winds of the damned drives us insane

Satan’s hordes are coming closer
Now it’s time to pay
Riding on the wings of death
Searching for their prey

Now the time has come for mankind
To prove strong or fall
Fighting against unholy creatures
Spawned in Satan’s hall

Trapped in hellfire he was burned
Once locked up but the wind has turned
Seeking vengeance in pain and slaughter
Back on earth again

Demons marked with the five-edged star
Haunt our dreams in this endless war
Killing children and raping women
Now it’s time to die

Chmury zbierają się w ciemności
Błyskawica uderza w ziemie
Złe moce świętują odrodzenie Lucyfera

Nekromanci, ofiary
Będzie tu z pewnością
Krew wysączona z tysiąca ludzi
Teraz wraca po więcej

Powstanie ze świata pod powierzchnią
Niosąc ogień, zarazę, śmierć i grom
Wzywając kreatury nieznane ludzkości
Demony z przeszłości

Bluźnierczę rytuały, zabójcy z piekła
Zimne nieskończone noce spadły na nas
Sztorm uderza w naszą ziemię
Z szaleństwem i bólem
Wiatry przeklętych wpędzają nas w obłęd

Hordy Szatana zbliżają się
Teraz nadszedł czas zapłaty
Pędząc na skrzydłach śmierci
Szukając ofiar

Czas by ludzkość
Udowodniła swą siłę bądź upadła
Walcząc z bluźnierczymi kreaturami
Spłodzonymi w salach Szatana

Uwięziony w ogniu piekieł płonął
Zamknięty lecz wiatry się zmieniły
Szukając zemsty w bólu i rzezi
Z powrotem na ziemi

Demony ze znakiem pięcioramiennej gwiazdy
Nawiedzają nasze sny
Zabijając dzieci i gwałcąc kobiety
Czas umierać

tłumaczenie - Żółw

 

Hail to the King

Once we lived in harmony
But it seems so distance now
Even though it wasn’t long ago
Were all doomed to plague and death

Working hard from dawn ‘til dusk
But that ain’t enough for him
Product of unholy love
Untrue brother of a king

Know that you’ll fail
Now hear us hail
Your brother that you killed

Hail to the king
That brought peace to us all
Rise from your grave, hear our call
We’ll not forget that you once saved our land
Killed by your own brothers hand

Pure evil and cruelty
The true nature of your soul
Mercy and responsibility
Words that you can’t understand

Your quest for total control
Will only end in your own fall
We will fight for our freedom
And our right to live

Do it your way, soon you will pay
Debts with your own blood

Stars so bright, dance in the night
Day come soon, hide the moon
Stars so bright dance in the night
Day come soon, killing the moon

Morning breaks it’s time to march
To the castle of betrayal
Bring your sword, wield your armour
We won’t take this anymore

Kill the tyrant, he must die
For his falseness and his crimes
Strike him down, and slay his guards
And his ministers as well

Done it your way, now you will pay
Debts with your own blood

Hail to the king!

Żyliśmy w harmonii
Ale to się zdaje tak odległe
Mimo że było to nie tak dawno
Wszyscy jesteśmy skazani nazarazę i śmierć

Pracując ciężko od zmierzchu do świtu
Ale to mu nie wystarcza
Wytwór grzesznej miłości
Fałszywy brat króla

Wiedz że upadniesz
Teraz usłysz jak oddajemy cześć
Twemu bratu którego zabiłeś

Chwała królowi
Który przyniósł nam pokój
Powstań z grobu, usłysz nasze wołanie
Nie zapomnimy że raz uratowałeś naszą krainę
Zabity rękoma własnego brata

Czyste zło i okrucieństwo
Prawdziwa natura twej duszy
Litość i odpowiedzialność
Słowa których nie rozumiesz

Twoja pogoń za całkowitą kontrolą
Skończy się tylko twym upadkiem
Będziemy walczyć za wolność
I nasze prawo do życia

Rób co chcesz, wkrótce spłacisz
Długi swą własną krwią

Gwiazdy tak jasne, tańczmy w nocy
Dniu nadejdź szybko, skrywając księżyc
Gwiazdy tak jasne, tańczmy w nocy
Dniu nadejdź szybko, zabij księżyc

Już świta czas na marsz
Do zamku zdrady
Weźcie swe miecze, przyodziejcie zbroje
Nie będziemy zniesićtego dłużej

Zabijcie tyrana, on musi zginąć
Za swoją fałszywość i zbrodnie
Uderzcie, zamordujcie jego straż
Tak jak i jego ministrów

Zrobiłeś co chciałeś, teraz spłacisz
Długi swą własną krwią

Chwała królowi!

tłumaczenie - Żółw

 

Thunderstorm

Crack in the distance, a flash in the sky
It’s getting dark, clouds gather power
You heard it coming from over the hill
It’s time to run, time to seek cover

Now there is no hideaway
And you have no chance
Thor and his hammer
Are riding his chariots of storm

Breaking the silence with powerful roars
Wind gaining strength, screaming tornado
First wave is over
Don’t hold back your breath
It sure coming back, second attack

Now there is no hideaway
And you have no chance
The sky is on fire
The heavens are burning in flames

THUNDER
THUNDER
STRIKING
THUNDER

A cold rain is falling, alightning strikes down
Distance is dark, horizon is frightening
Massive strong lightnings
Are shaking the ground
Thor is upset, out slaying giants

Now there is no hideaway
And you have no chance
Thor and his hammer
Are out slaying giants tonight

Załamany przez odległość błysk na niebie
Zaczyna się ściemniać, chmury gromadzą moc
Słyszałeś jak nadchodzi znad wzgórza
Czas już uciekać, szukać kryjówki

Teraz nie ma się gdzie ukryć
I nie masz już szans
Thor ze swym młotem
Zbliżają się rydwanem burzy

Przerywając ciszę potężnym grzmotem
Wiatr rośnie w siłę, wrzeszczące tornado
Pierwsza fala za nami
Nie wstrzymuj oddechu
Na pewno powróci, drugie uderzenie

Teraz nie ma się gdzie ukryć
I nie masz już szans
Niebo się pali
Niebiosa stają w płomieniach

Burza
Burza
Uderzenie
Burza

Zimny deszcz pada, piorun uderza
Wszędzie ciemno, przerażony horyzont
Błyskawice o wielkiej sile
Trzęsą ziemią
Thor jest zdenerwowany, morduje gigantów

Teraz nie ma się gdzie ukryć
I nie masz już szans
Thor ze swym młotem
Mordują tej nocy gigantów 

 

Speeder

Born with a heart of a lion
Raving to space on your own
Into the belt of Orion
G-forces bite to the bone

Speed makes
Your heart burn like fire
Speed makes
Your heart burn with lust

Challenges taking you higher
Ride fast and do what you want

Fast as the lightning
Your life is at stake
You're the one that

Speeder, Speeder
Faster and higher, exciting desire
Speeder, Speeder
G-forces bite to the bone

Out of this world you are racing
Into an asteroid belt
Challenges of death you are facing
Strongest kick you ever felt

Faster than light, ride through the night
No way to stop this machine
Asses have turned never return
Search for the world of your dream

Urodzony z lwim sercem
Szelejący w przestrzeni
W pasie Oriona
Siły G ugryzione do kości

Szybkość powoduje
Że twoje sere płonie jak ogień
Szybkość powoduje
Że twoje serce płonie żądzą

Wyzwania unoszą cię wyżej
Jedź szybko i rób co zechcesz

Szybko jak błyskawica
Stawką jest twoje życie
Jesteś jedynym

Szybciej, szybciej
Szybciej i wyżej, podniecające pragnienie
Szybciej, szybciej
Siły G zjedzone do kości

Ścigasz się poza ten świat
Do pasa asteroid
Mierzysz się ze śmiercią
Najsilniejszy kop jaki dostałeś

Szybciej niż światło, jedź przez noc
Nie ma mowy o zatrzymaniu tej maszyny
Głupcy odwrócili się i nigdy nie wrócą
Szukając świata twoich snów

 

Masters of the Worldprzeklad

We’re a small crowd left to rotten
There’s not many hard souls left
As the pop is growing stronger
Will metal fade away?

Will we be broken, will we go down?

No! We’ll never fall
We’re the masters of the world
Get up let’s break those chains now
And party all night long

As I’m tweaking with my radio
There’s disco everywhere
When I turn on my big TV
Is hip hop what I want to see?

Have we been broken, did we go down?

Jesteśmy małym tłumem pozostawionym by gnić
Niewiele pozostało twardych dusz
Gdy pop rośnie w siłę
Czy metal odejdzie?

Czy załamiemy się, czy upadniemy?

Nie! Nigdy nie upadniemy
Jesteśmy panami świata
Wstań, rozbijmy te łańcuchy
I bawmy się całą noc

Gdy przestawiam swoje radio
Disco wszędzie jest
Gdy włączam swoje TV
Czy hip-hop jest tym, co chce zobaczyć?

Czy załamaliśmy się, czy upadliśmy? 

 

 

Jawbreakerprzeklad

Deadly as the viper
Peering from its coil
The poison there is coming to the boil

Ticking like a time bomb
The fuse is running short
On the verge of snapping if it's caught

And all the pressure that's been building up
For all the years it bore the load
The cracks appear, the frame starts to distort
Ready to explode - Jawbreaker

Crouching in the corner
Wound up as a spring
Piercing eyes
That flash are shimmering

Muscles are all contorted
Claws dug in the dirt
Every ounce of fiber on alert

Jawbreaker

Zabójczy jak żmija
Przygląda się zwinięty w kłębek
Jak trucizna zaczyna wrzeć

Tykając jak bomba zegarowa
Lont robi się coraz krótszy
Na granicy pęknięcia jeżeli został złapany

I całe napięcie które było budowane
Przez całe lata znosiło obciążenie
Pojawiają się pęknięcia, rama zaczyna się psuć
Gotowa wybuchnąć - Łamiszczęka

Kucając w kącie
Napięty jak sprężyna
Przeszywające oczy
W których skrzą się błyski

Wszystkie mięśnie są wykrzywione
Pazury zakopane w ziemi
Każde włókno na alarm

Łamiszczęka

  

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine