logo3

1. Dominium Maris Baltici (Instrumental)
2. The Lion From The North
3. Gott Mit Uns
4. A Lifetime Of War
5. 1648
6. The Carolean's Prayer
7. Carolus Rex
8. Killing Ground
9. Poltava
10. Long Live The King
11. Ruina Imperii
12. Twilight of the Thundergod (bonus cover)
13. In the Army Now (bonus cover)
14. Feuer Frei (bonus cover)

Lion from the Northprzeklad

A time of religion and war
Legends tell the tale of a lion
This beast in the shape of a man
With a dream to rule sea and land

And all those who stand in his way
Will die, by God and victorious arms
With the righteous that follows him south
Once more, set ashore, to war

Legends have taught, battles fought
This lion has no fear at heart
Lion come forth, come from the north
Come from the north

Gustavus Adolphus
Libera et impera
Acerbus et ingens
Augusta per augusta

A storm over Europe unleashed
Dawn of war, a trail of destruction
The power of Rome won't prevail
See the catholics shiver and shake

The future of warfare unveiled
Showed the way, that we still walk today
Der Löwe aus Mitternacht comes
Once more, he is here, for war

Stories of old, truth unfold
Control over Europe he holds
Freedom he'll bring
Lion and king, lion and king

Gustavus Adolphus
Gustavus Adolphus go forth
Libera, impera
Libera et impera
Acerbus et ingens
Acerbus et ingens leo
Libera, impera
Augusta per augusta

Mighty eagle rule alone
Liberator claim the throne
Lion from the northern land
Take the scepter, from its hand
Oh, oh, oh you lion from the north
Ooooh you lion from the north

To czasy religii i walk
Co o lwie zrodziły legendę
Ten zwierz w ludzki odziany kształt
Śnił by świat u stóp jego padł

Ktokolwiek sprzeciwił się mu
Zbrojnie go karał zwycięski Bóg
Na południe wiernych lew wiódł
By z nim ruszyli w bój

O bitwach pieśń niesie się
To lew, który nie wie co strach
Nadciągnął lew, z północy szedł
Z północy szedł

Gustawie Aldolfie

Wyzwalasz nas i rządzisz
Potężny i dumny
Do zwycięstw przez trudności

Europę ogarnął już sztorm
Wojny świt i droga zniszczenia
Na kolana rzucony Rzym
Katolicki świat ze strachu drży

To przyszłość co wojnę nam da
Mordujemy się tak do dziś dnia
Z ciemności wynurzył się lew
Pożogę niósł i gniew

Prawdę chce nieść dawna pieśń
Na Europie zaciska pięść
Wolność nam niósł
Ten lew i król. lew i król

Gustawie Aldolfie
Gustawie Adolfie idź w bój
Wyzwalasz i rządzisz
Wyzwalasz nas i rządzisz
Potężny i dumny
Potężny i dumny idź w bój
Wyzwalasz i rządzisz
Do zwycięstw przez trudności

Orle, co panował wciąż
Wyzwoliciel objął tron
Lew z Północy przybył tu
Więc insygnia oddaj mu
Oooooo, tyś Północy Lwem
Oooooo, tyś Północy Lwem

tłumaczenie - Blazej

Gott mit Unsprzeklad

Spent the night in formation,
To the battle we marched in the dawn
We were ready to die for our king
On the fields of Breitenfeld

Fire at will
Aim for their cannons
Counter attack
Thunder of guns

Gott mit uns
As we all stand united
All together, Gott mit uns

From the old world's demise
See an empire rise
From the north reaching far
Here we are

On September the seventh
We filled their hearts with fear
Seven times they attacked on that day
Seven times they retreated

Cavalry charge
Follow that banner
After the king
Freedom we bring

Breaking their lines
Thousands of soldiers
Run for their lives
Legends arise

Noc spędziliśmy w szyku
Gdy świt nastał do boju nam iść
Dla króla gotowi na śmierć
Tam gdzie pola Breitenfeld

Strzelajcie wciąż
Celujcie w działa
Kontratak tuż
Wystrzałów huk

Z nami Bóg
Kiedy staniemy razem
Zjednoczeni, z nami Bóg

Kończy się już stary świat
Nowej potęgi czas
Spoza Północy mórz
Stańmy tu

Nastał dzień siódmy września
W serca ich wkradł się strach
Siedem razy przypuścili szturm
Siedem razy odbici

Konnicy cwał
A nad nią sztandar
Za królem gna
Wolność wam da

Złamany szyk
Tysiące żołnierzy
Ucieka co sił
Legendy świt

tłumaczenie - Blazej

 

 

A Lifetime of Warprzeklad

Two ways to view the world
So similar at times
Two ways to rule the world 
To justify their crimes
By kings and queens young men 
Are sent to die in war
Their propaganda speaks
Those words been heard before

Two ways to view the world
Brought Europe down in flames
Two ways to rule

Has man gone insane?
A few will remain
Who'll find a way
To live one more day
Through decades of war
It spreads like disease
There's no sign of peace
Religion and creed
Cause millions to bleed
Three decades of war

From dawn to dawn they're fighting
Die where they stand
The fog of war lies thick
When armies scorch the land
When all of Europe's burning
What can be done?
They've been to war a decade
Two more to come

Long way from home
Döpas och dö I strid
Lifetime at war

When they face death they're all alike
No right or wrong, rich or poor
No matter who they served before
Good or bad, they're all the same
Rest side by side now

 

 

1648przeklad

While Europe speak of peace
All other battles cease
There's a man who aims
For more than he can reach
Blood
All over
Prague
On fire
Burn
All of Bohemia set ablaze
Stand on their own

The road to the city 
Has been blocked
Denied
To enter the gates
Though they tried
When Prague was called to arms
They fought them on the bridge
Their freedom was at stake

Stand and fight
The city is burning
Königsmarck lost
Stopped him at Karluv Most.
Stained by blood
Their brothers die side by side
Did what they could
Died where they stood

Their city has been besieged
All hell on Prague unleashed
As the cannons crush the walls
The city shakes
Fear
Is spreading
Hate
Increasing
Death
And pain is all that Sweden brought
Rise and strike back

The walls of the city has been breached
Reclaimed
On that very night
Unsustained
They did it on their own
They fought them on the bridge
Their freedom was at stake

Unconquered city on Vltavas shore
Start of the conflict and end of the war
Unconquered city on Vltavas shore
Is protected by its people
And thirty years ago the war begun
It has returned to where it started

Podczas gdy Europa mówi o pokoju
Wszystkie bitwy wstrzymano
Jest człowiek, który pragnie 
Więcej niż może mieć
Krew
Wszędzie
Praga
W ogniu
Płonie
Całe Czechy stanęły w ogniu
Zostali sami

Droga do miasta
Została zablokowana
Odmówiono
Wstępu w bram
Które próbowali przejść
Kiedy Praga została wezwana do broni
Walczyli na moście
Ich wolność była stawką

Stań i walcz
Miasto płonie
Königsmarck przegrał
Zatrzymali go na Moście Karola
Splamieni krwią
Ich bracia umierają ramię w ramię
Zrobili co mogli
Umarli gdzie stali

Ich miasto zostało oblężone
Piekło w Pradze uwolnione
Tak jak armaty kruszą mury
Miasto całe drży
Strach
Rozprzestrzenia się
Nienawiść
Rośnie
Śmierć
I ból, to wszystko co przyniosła Szwecja
Powstań i uderz ponownie

Mury miasta zostały naruszone
Odbudowane
Tej nocy
Nietrwałe
Zrobili to na własną rękę
Walczyli na moście
Ich wolność była stawką

Niezdobyte miasto na brzegach Wełtawy
Początek konfliktu i końca wojny
Niezdobyte miasto na brzegu Wełtawy
Jest chronione przez swych ludzi
I trzydzieści lat temu wojna się rozpoczęła 
Wróciła tam, gdzie się zaczęła

 

 

The Carolean's Prayerprzeklad

Far beyond their nations' borders
There's an army on the march
For religion, king and glory
In the name of Christ 
Their enemies chastise

Taking orders from the heavens
Through hostile fire they will march
Unaffected by the volleys
Facing death their faith 
Will keep their fear at bay

Into battle facing the fire
Lord thy will be done
Into battle walk in a line

See the white in their eyes
Caroleans are marching on
Put their lives in God's hand 
For their kingdom and fatherland
See the white in their eyes
Caroleans are marching on

Morale and discipline unites them
A common faith to keep them strong
Always on their way to heaven
In the name of Christ their enemies chastise

Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike
Ske din vilja,
Såsom i himmelen så ock på jorden
Giv oss idag vårt dagliga bröd
Och förlåt oss våran skuld

Ahead, facing the lead
An army of Swedes
Performing God's deeds
Showing no fear, their judgement is near
Making their sacrifice
When the king and his men
Their enemies sight, prepare for the fight
Banners held high, ready to die
Hear how they praise the Lord

Z dala od ojczystej ziemi
Idzie równy armii szyk
Za religię, króla, chwałę
I w Chrystusa imię 
Wroga będą bić

Niebo rozkaz im wydaje
Przez wrogi ogień naprzód przejść
Kule się ich nie imają
Idą z wiarą
Co zwycięża śmierci lęk

Razem z Bogiem w bitewny ogień,
Wola Twoja bądź
Wprost do boju w szeregu wciąż

Zobacz oczu ich blask
Karolini naprzód prą
W rękach Boga ich los 
Za królestwo i własny kraj
Zobacz oczu ich blask
Karolini naprzód prą

Gdy dyscyplina ich jednoczy
A wspólna wiara siłą ich
W niebo ufnie wznoszą oczy
I w Chrystusa imię wroga będą bić

Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike
Ske din vilja,
Såsom i himmelen så ock på jorden
Giv oss idag vårt dagliga bröd
Och förlåt oss våran skuld

Idź w dal, na paszcze dział
To szwedzkich wojsk ruch
Wśród nich Boży duch
Uszedł z nich strach, przyniosą sąd wam
Ofiarę składają
Gdy król i jego lud
Już widzą gdzie wróg, szykują się w bój
Sztandary wznieść, gotowi na śmierć
Słuchaj jak Pana czczą

tłumaczenie - Blazej

 

 

Carolus Rexprzeklad

All embrace me
It’s my time to rule at last
Fifteen years have I been waiting
To sit upon my throne

No allegiance, I will swear no oath
Crowned by God not by the church
As my power is divine

They thought I was too young 
To rule the land
Just as they failed to understand
Born to rule
My time has come

I was chosen by heaven
Say my name when you pray
To the skies, see Carolus rise
With the Lord my protector
Make them bow to my will
To the skies, see Carolus rise

Proved in battle
Led my men to victory
No man alive or dead commands me
I answer to the Lord

Hear my orders
Question me and die
What I say was said in heaven
And so it shall be done

I know I was destined to rule alone
All for myself
I have claimed the throne
Born to rule
My time is now

All that’s thine, shall be mine 
There’s no stopping me
All over Europe 
My rule shall be questioned by none
All I see, give to me
That is my decree
My will be done

Otoczcie mnie
Nadeszła nareszcie moja pora panowania
Piętnaście lat czekałem
Aby zasiąść na mym tronie

Żadnego ślubowania, nie będę przysięgał na nic
Ukoronowany będę przez Boga, nie kościół
Moja moc jest boska

Myśleli, że jestem zbyt młody
Aby panować nad krajem
Jednak nie zdołali pojąć
Że urodziłem się by rządzić
Mój czas nadszedł

Zostałem wybrany przez niebiosa
Wymawiaj moje imię podczas modlitwy
Ku niebu, ujrzyj powstającego Karola
Z Panem, moim patronem
Spraw, by ugięli się przed moją wolą
Ku niebu, ujrzyj powstającego Karola

Zaprawiony w boju
Poprowadziłem mych ludzi ku zwycięstwu
Nikt żywy bądź martwy mi nie rozkazuje
Odpowiadam przed Panem

Wysłuchaj mych rozkazów
Zakwestionuj i skonaj
Co mówię, zapisane zostało w niebie
Więc tak powinno się stać

Wiem, że moim przeznaczeniem jest
Panować samotnie
Dla siebie samego zagarnąłem tron
Bo urodziłem się by rządzić
A teraz jest mój czas

Wszystko co twe, winno być moje
Mnie nie da się powstrzymać
Mojego panowania nad Europą
Nie podważy nikt
Wszystko, co widzę, oddaj mi
Takie jest moje rozporządzenie
Niech będzie wola moja

tłumaczenie - Slania

 

 

Killing Groundprzeklad

Frozen ground
Ride with the wind
Emerge from the gunsmoke
Like demons
Rehnskiöld's men
Charging their flanks
The enemy trembles with fear

One by one the Saxons disband
Or die where they stand

Killing ground
Even though you surrender
Turn around
You will never survive
Killing ground
At the battle of Fraustadt

Fall in line
Battle formations
Show no fear
Riding them down
Break their will
Show them no mercy
Caroleans attack

Round them up, look into their eyes
They beg for their lives

See the Caroleans standing tall
All for one and one for all
Enemies fall at their feet
Begging for their mercy
See the Caroleans standing tall
Conquer lands and slaughter all
Enemies fall at their feet
Victory and great defeat

Zmrożone pole
Gnają z wichrem
Wyłaniają się z dymu 
Niczym demony
Ludzie Rehnskiölda
Szarżują ich flanki
Wrogowie drżą ze strachu

Jeden po drugim Saksoni się rozpraszają
Lub giną gdzie stoją

Pole śmierci
Nawet jeżeli się poddasz
Obróć się
Nigdy nie przetrwasz
Pole śmierci
W bitwie o Fraustadt

Wracaj do lini
Formacje bitewne
Nie okazuj strachu
Przygnieć ich do ziemi
Złam ich wolę
Okaż brak litości
Karolini atakują

Okrążyć ich, spojrzeć w ich oczy
Właśnie błagają o życie

Ujrzyj Karolinów stojących pewnie
Wszyscy za jednego i jeden za wszystkich
Wrogowie padają do ich stóp
Błagając o łaskę
Ujrzyj karolinów stojących pewnie
Podbijają ziemię i wyżynają wszystkich
Wrogowie upadają do ich stóp
Zwycięstwo i wielka porażka

 

 

Poltava

Time has worn the soldiers down
Marched for many miles
In the eastern lands so cursed
Time to make a stand

Tsar has scorched his nation's land
Nothing to be found
Hunger grasp the soliders heart
20 000 men strong

Listen, excuse for a king
Trust me, this fight you can't win

Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava

In the shade of morning mist
Advancing on their foe
Bullets break the silent air
Wasted battleplan

Swedish forces stand alone
King has left command
Rule is left to lesser men
Waiting for their chance

Listen, obey my command
Hear me, or die by my hand

Russian armies blocked their way
20 000 lost that day
They bled the ground
Peace they found
There's no sign of victory
King Carolus had to flee
And leave the land
Leave command

Madness, curse your feeble horde
Fear me, you'll die by my sword

Już żołnierzy odarł z sił
Długi, tępy marsz
Na przeklęty wschodni kraj
Gdzie uderzyć czas

Car wypalił ziemię swą
Nic nie znajdziesz tu
Tysiącami naprzód prą
Głód ich zwala z nóg

Proszę, niech słucha mnie król
Uwierz, że przegrasz ten bój

Połtawa
Oni szli na pewną śmierć
Połtawa
Koszmar schwytał Szwedów w sieć
Połtawa
Na nic życie dali swe
Połtawa

Wznosi się poranna mgła
Natarcie rusza tam
Broni huk się w ciszę wdarł
Zawiódł bitwy plan

Wojsko w samotności trwa
Król raniony legł
Niżsi rangą wiodą prym
Doczekali się

Teraz posłuszny bądź mnie
Słuchaj, lub zabiję cię

Rosja powstrzymała marsz 
Dwadzieścia tysięcy strat 
Broczyli krwią
Wiecznie śpią 
Wojska rozgromione są 
Król uciekać musiał stąd 
Porzucił kraj
Armię swą

Obłęd, niszczę resztki sił
Bój się, albo zmiotę cię w pył

tłumaczenie - Blazej

 

Long live the Kingprzeklad

Dreams are seldom shattered
By a bullet in the dark
Rulers come and rulers go
Will our kingdom fall apart?

Who shall we now turn to
When our leaders lost their heart?
Lives are lost but at what cost
Will the grand dream fall apart?

Killed by his own or by his foes
Turned the tide
300 years still no one knows
The secret remains

Broken dreams so grand
Sing of his final stand
Long live Carolus
Brought by soldiers hand
Back to the fatherland
Long live Carolus Rex

Brought him back to Sweden
Where we put him in a chest
Years of war and agony
Now the king can finally rest

What will be uncovered
From that cold November night
Fredrikshald, what happened there
Will it ever come to light?

For their honor
For their glory
For the men who fought and bled
A soldier from Sweden 
Remembers the dead

Rzadko sny zabija 
Pocisk wystrzelony w czerń
Umarł król, niech żyje król
Czy królestwo ujdzie 
w cień?

Gdzie się mamy zwrócić
Gdy dowódcom ducha 
brak?
Ogrom strat, koszt ciężki tak
Snów po których 
zginął ślad

Zabił go swój czy zabił wróg
Zmienił bieg
Przez trzysta lat wciąż nie wie nikt
To sekretem 
jest

Z wielkich marzeń proch
To był ostatni bój
Wiwat Carolus
Wojsko niosło go
W ojczyźnie spoczął król
Wiwat Carolus Rex

Nieśli go do Szwecji
Tutaj złożon w grobie jest
Po tak wielu latach walk 
niech król spocznie, złóż 
mu cześć

Co się wydarzyło 
W tę listopadową noc
W Fredrikshald
Czy uda się 
kiedykolwiek odkryć to?

Za ich honor
Za ich chwałę
Co wśród walk przelali krew
Bo ich bohaterstwo 
Wciąż żywe w nas jest

tłumaczenie - Blazej

 

   

Ruina Imperiiprzeklad

Budet kom på en kall vinternatt
Carolus finns ej mer

Hemåt fränder

Över fjäll, genom bitande köld går marschen
De går med sänkta huvuden

Återvänder

Död vänter Armfeldt och män
Död kungens män vänder hemåt igen

Fränder, bröder 
Vår stormaktstid är över
Vårt rike blöder, fanan står i brand
Aldrig, aldrig, aldrig återvända
Svea stormaktstid till ända

Ambition och en strikt religion
Drev svensken uti krig

Hårda tider

För sitt land, tog han vapen i hand
Ett liv för rikets väl

Karoliner

Krig, givit allt vi förmår
Krig, dödens år, 
Satt sitt spår, vi består

De togs förgivet
Bragda om livet
Vem lät det hända
Stormaktstid til ända

Wiadomość nadeszła chłodną, zimową nocą
Nie ma już Karola

Wracają towarzysze broni

Przez góry, przez mróz idzie marsz
Z opuszczonymi głowami

Wracają

Śmierć oczekuje Armfeldta i jego ludzi
Martwi ludzie króla powracają znowu do domu

Przyjaciele, bracia
Nasza potęga upadła
Nasz kraj krwawi, flaga stoi w ogniu
Nigdy, nigdy, nigdy nie powróci
Szwecji potęga w pełni

Ambicja i twarda religia
Wciągnęły Szwedów w wir wojny

Ciężkie czasy

Dla swego kraju wziął w rękę miecz
Jedno życie dla dobra Marchii

Karoliner

Wojnie daliśmy wszystko co mogliśmy
Wojna, rok śmierci
Zostawiła ślad, ale my przetrwaliśmy

Zabrano ich i przekazano
Ledwie przy życiu
Kto na to pozwolił?
Potęga się skończyła

 

 

Twilight of the Thundergodprzeklad

There comes Fenris' twin
His jaws are open wide
The serpent rises from the waves

Jormungandr twists and turns
Mighty in his wrath
The eyes are full of primal hate

Thor! Odin's son
Protector of mankind
Ride to meet your fate
Your destiny awaits
Thor! Hlödyn's son
Protector of mankind
Ride to meet your fate
Ragnarök awaits

Vingtor rise to face
The snake with hammer high
At the edge of the world

Bolts of lightning fills the air
As Mjölnir does it's work
The dreadfull serpent roars in pain

Mighty Thor grips the snake
Firmly by its tongue
Lifts his hammer high to strike
Soon his work is done
Vingtor sends the giant snake
Bleeding to the depth
Twilight of the thundergod
Ragnarök awaits

Twilight of the thundergod

oryginał - Amon Amarth

To jest ponury Fenris
Jego szczęki są szeroko otwarte
Wąż unosi się wśród fal

Jormungandr obraca się
Potężny w swym gniewie
Jego oczy są pełne pierwotnej nienawiści

Thorze, synu Odyna
Obrońco ludzkości
Jedź by poznać Twój los
Twoje przeznaczenie czeka
Thorze, synu Hlôdyna
Obrońco ludzkości
Jedź by poznać twój los
Ragnarök czeka

Vingthór wznosi młot wysoko
By stawić czoła wężowi
Na skraju świata

Jak błyskawica wypełnia powietrze
Gdy Mjolnir wykonuje swą pracę
Dwukrotnie wąż wyje w bólu

Potężny Thor chwyta węża
Stanowczo za język
Podnosi swój młot wysoko by uderzyć
Wkrótce jego praca jest skończona
Vingthor zabija węża-strażnika
Prowadząc do śmierci
Zmierzch boga piorunów
Ragnarok czeka

Zmierzch boga piorunów

 

 

In the Army Nowprzeklad

A vacation in a forreign land
Uncle Sam does the best he can
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now

Now you remember
What the draftman said
Nothing to do all day 
But stay in bed
You're in the army now...

You'll be the hero of the neighborhood
Nobody knows that you left for good

Smilling faces 
As you wait to land
But once you get there
No one gives a damn

Handgrenades flying over you head
Missiles flying over your head
If you want to survive get out of bed

Shots ring out in the dad of night
The sergant calls, stand up and fight

You've got your orders
Better shoot on sight
Your finger on the trigger
But it dont seem right

Night is falling and you just cant see
Is this illusion or reality
You´re in the army now
Oh, oh, you're in the army now

oryginał - Bolland & Bolland

Opłacone wakacje w obcym kraju
Wujek Sam robi wszystko, co w jego mocy
Jesteś teraz w armii
Oh, oh, jesteś teraz w armii

Teraz pamiętasz
Co mówił werbownik
Nic do roboty przez cały dzień
Tylko leżenie w łóżku
Jesteś teraz w armii...

Będziesz bohaterem w okolicy
Nikt nie wie, że wyjechałeś na dobre

Uśmiechnięte twarze
Kiedy czekasz na desant
Ale gdy tam jesteś
Nikogo już nie obchodzisz

Granaty latają ci nad głową
Rakiety latają ci nad głową
Jeśli chcesz przeżyć, wyjdź z łóżka

Strzały rozlegają się w środku nocy
Sierżant woła, powstań i walcz

Masz swoje rozkazy
Lepiej strzelaj bez ostrzeżenia
Twój palec jest na spuście
Lecz to nie wydaje się być w porządku

Zapada noc i już nie widzisz
Czy to złudzenie, czy rzeczywistość
Jesteś teraz w armii
Oh, oh, jesteś teraz w armii

 

 

Feuer Freiprzeklad

Getadelt wird wer Schmerzen kennt
Vom Feuer das die Haut verbrennt
Ich werfe ein Licht
In mein Gesicht
Mein heisser Schrei
Feuer frei!

Bang bang

Geadelt ist wer Schmerzen kennt
Vom Feuer das in Lust verbrennt
Ein Funkenstoß
In ihren Schoß
Ein heißer Schrei
Feuer frei!

Gefährlich ist wer Schmerzen kennt
Vom Feuer das den Geist verbrennt
Bang bang
Gefährlich das gebrannte Kind
Mit Feuer das vom Leben trennt
Ein heisser Schrei
Bang bang
Feuer frei!

Dein Glück
Ist nicht mein Glück
Ist mein Unglück

oryginał - Rammstein

Zganiony jest ten kto zna ból
Przez ogień, który spala ciało
Rzucam światło
Na moją twarz
Gorący krzyk
Ognia!

Bang bang 

Uszlachetniony jest ten, kto zna ból
Przez ogień, który spala w rządzy
Podmuch iskier
Na jej łono
Gorący krzyk
Ognia!

Niebezpieczny jest ten, kto zna ból
Przez ogień, który spala ducha
Bang bang
Niebezpieczne jest spalone dziecko
Ogniem, który oddziela od życia
Gorący krzyk
Bang bang
Ognia!

Twoje szczęście
Nie jest moim szczęściem
Jest moim nieszczęściem

 

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine