logo3

1. Attero Dominatus
2. Nuclear Attack
3. Rise of Evil
4. In The Name Of God
5. We Burn
6. Angels Calling
7. Back In Control
8. A Light In The Black
9. Metal Crüe

 

Attero Dominatus przeklad

Attero!
Dominatus!
Berlin is burning
Denique!
Interimo!
The reich has fallen

We stand at the gates of Berlin
With two and a half million men
With six thousand tanks in our ranks
Use them as battering rams

Artillery leading our way
A million grenades has been launched
The nazis must pay for their crimes
The wings of the eagle has been broken

Marshall Zhukov's orders:
Serve me Berlin on a plate!
Disregard the losses
The city is ours to take

The price of a war must be payed
Millions of lives has been lost
The price must be paid by the men
That started the war in the 30's

The spring of the year 45'
The year when the nazis will fall
We're inside the gates of Berlin
The beak of the eagle is broken

Comrade Stalins orders:
Serve me it's head on a plate!
Disregard the losses
The eagle's land is ours to take

March! Fight! Die! In Berlin!
March! Fight! Conquer! Berlin!

Attero!
Dominatus!
Berlin płonie
Denique!
Interimo!
Rzesza upadła

Stoimy u bram Berlina
Z dwu i pół miliona ludźmi
Z sześcioma tysiącami czołgów w szeregach
Użyjemy ich jako taranów

Artyleria wyznacza nam drogę
Milion pocisków zostało wystrzelonych
Naziści muszą zapłacić za zbrodnie
Skrzydła orła zostały złamane

Rozkazy marszałka Żukowa:
Podajcie mi Berlin na tacy!
Ignorujcie straty
Miasto będzie nasze

Cena wojny musi być zapłacona
Miliony istnień zostało straconych
Cena musi być zapłacona przez ludzi
Którzy rozpoczęli wojnę w latach 30'

Wiosna 1945
Rok w którym naziści upadną
Jesteśmy w bramach Berlina
Dziób orła jest złamany

Rozkazy towarzysza Stalina:
Podajcie mi jego głowę na tacy!
Ignorujcie straty
Kraj orła będzie nasz

Maszeruj! Walcz! Zgiń! W Berlinie!
Maszeruj! Walcz! Podbij! Berlin!

 

 

Nuclear Attack przeklad

Dropped from Enola, a city erased
Threat of the future displayed
A power unheard of a power unseen
Flash out of nowhere, the sky is burning

At 8:16 AM Tokyo control 
Realized something was wrong
Reports of explosions, destruction and pain
Air raid from hell city gone in a blaze

August in black, B-29's coming back

Prepare for nuclear attack
Waed but did not heed
Prepare for nuclear attack
Extermination
Strike back
Chose not to believe
Another nuclear attack

From the southeast 
Came the second attack
Threat of tomorrow unveiled
11:02 on the 9th of August
Over the valley, like ball lightning

The bomb detonates 
And the land turns to waste
Barren for decades to come
The factories burning
The steelworks destoyed
Surrender your war 
Else you'll perish in flames

Second attack, B-29's turning back

Zrzucona z Enoli, miasto wymazane
Zagrożenie przeszłości ukazane
Nieznana potęga niewidzialnej potęgi
Błysk znikąd, niebo płonie

O 8:16 kontrola w Tokio 
Widzi że coś jest nie tak
Raporty o eksplozjach, zniszczeniu i bólu
Nalot z piekła, miasto ogarnął płomień

Czarny sierpień, B-29 powraca

Przygotujcie się do ataku nuklearnego
Ostrzeżeni ale nieświadomi zagrożenia
Przygotujcie się do ataku nuklearnego
Eksterminacja
Oddaj cios
Wybierzcie by nie uwierzyć
Kolejny atak nuklearny

Z południowego-wschodu 
Przyszedł kolejny atak 
Zagrożenie jutra zdemaskowane
11:02 dziewiątego sierpnia
Nad doliną, jak piorun kulisty

Bomba wybucha 
I ziemia zmienia się w nieużytki 
Jałowa na kolejne dekady
Fabryki płoną
Zakłady zbrojeniowe zniszczone
Poddajcie się 
Inaczej zginiecie w płomieniach

Drugi atak, B-29 zawraca

tłumaczenie - dees

 

 

Rise of Evil

A nation in despair
Weakened by war, defeated
Lost their pride in Versailles
A former prisoner
With a vision or a grand delusion
Rise to power in the reich

Rebuilding an army
Make the nation proud
Disregarding the treaty
Secret plans for "lebensraum"
Start the holocaust

The reich will rise
Propaganda, the reich will rise
To last a thousand years

Burning books to spread
Anti-semite propaganda
Who will stop the madmans reign?
Night of broken glass
Send the Jews to Dachau death camp
On a path to certain death

The anschluss completed
On the brink of war
Act brutal with no pity
Be harsh, show no remorse
Start the warmachine

In the last days of peace
Europe holding it's breath
An invasion is coming but when will it start?
Who will be first to fall?
Who will be last to stand?
Who will stop all this madness 
That has consequences no man understand?
No man, no land!

Naród w rozpaczy
Wycieńczony po wojnie, pokonany
Stracił w Wersalu cześć. 
A były więzień 
Wizjoner lub wielki kłamca 
Po władzę w Rzeszy sięga

Przebudowa armii 
Narodu chluba 
Czyni traktat zdeptanym
Lebensraumu tajny plan 
Zacząć holokaust 

Rzeszy to czas! 
Propaganda, Rzeszy to czas 
I trwać ma tysiąc lat

Płonie stos książek
Antysemityzm się szerzy 
Któż powstrzyma szaleńca? 
Kryształowa noc
Żydzi wysłani do Dachau 
Czeka na nich tylko śmierć

Anschluss jest już faktem 
Wojna zbliża się 
Brutalnie, bez litości
Twardo, nie wahać się 
Spuścić psy wojny

W przededniu wojny 
Europa wstrzymała oddech
Inwazja nadchodzi, lecz kiedy jej start? 
Komu pierwszemu paść? 
Kto ostatni przetrwa? 
Kto zatrzyma szaleństwo 
którego skutków nikt nie pojmuje? 
Ni człek, ni kraj!

Widzę, jak zło się rodzi… 
Zło łeb podnosi! 

tłumaczenie - Robert

 

In the Name of God przeklad

Hide from the public eye
Choose to appear when it suits you
Claim you're just
Killing women and children
Fight, when you choose to fight
Hide in a cave when you're hunted
Like a beast spawned from hell
Utilizing fear

Chosen by god or a coward insane?
Stand up and show me your face!

Suicidal, in a trance
A religious army
Fight without a uniform and hide in the crowd
Call it holy, call it just
Authorized by heaven
Leave your wounded as they die
And call it gods will

Run when its time to pay
Fear consequence of your action
Reappear
When you're almost forgotten
Dream of a world in peace
Yet you cause pain and destruction
Kill your own
A response of your actions

Captured in all you lies
Fear is in your eyes
Creature who's gone insane
Your war is in vain
Trapped in a cage of stone
We'll destroy your home
Consequence of your action

Kryj się przed oczami społeczeństwa
Pojawiaj się kiedy Ci to odpowiada
Twierdź że jesteś sprawiedliwy
Zabijając kobiety i dzieci
Walcz, kiedy chcesz walczyć
Kryj się w jaskini kiedy jesteś ścigany
Jak bestia rodząca się z piekła
Wykorzystując strach

Wybraniec boga czy szalony tchórz?
Powstań i pokaż mi swoją twarz!

Samobójcza, w transie
Religijna armia
Walcz bez munduru i ukryj się w tłumie
Nazwij to świętym, nazwij to sprawiedliwym
Zaaprobowanym przez niebo
Pozostaw rannych kiedy giną
I nazwij to wolą bożą

Uciekaj kiedy czas zapłacić
Obawiaj się konsekwencji swych czynów
Powracaj
Kiedy jesteś prawie zapomniany
Śnij o świecie pokoju
Mimo, że powodujesz ból i zniszczenie
Zabijaj swoich ludzi
Odpowiedź na twe czyny

Złapany we wszystkich swoich kłamstwach
Strach jest w twoich oczach
Oszalałe stworzenie
Twoja wojna jest daremna
Schwytany w kamienną pułapkę
Zniszczymy twój dom
Konsekwencja twoich czynów

tłumaczenie - Cegua

 

We Burn przeklad

I've had a vision, its clear to me now
I know what has to be done
Different religions cannot share a land
A plague and I have the cure

Chase them down
Let them suffer in pain
Dig them down
They´ll be gone for a while
Evidence lost

We burn
Plunder and rape
Show them no mercy, just burn
Flesh turn to ash

Inspired by deeds
That were done long ago
I know what has to be done
Filth of my land 
Must be washed clean and pure
Now let the cleansing begin

Genocide?
Who will drag me to court?
There´s no crime if you do not get caught
I am the law! We burn

Privates, seargeants and generals hear
It's our chance 
We've been waiting too long
Your orders are: to start to burn

Miałem wizję, teraz jest to dla mnie jasne
Wiem co musi być zrobione
Różne religie nie mogą dzielić ziemi
Plaga na którą mam lekarstwo

Wyłap ich
Daj im cierpieć w bólu
Zakop ich w ziemi
Nie będzie ich przez jakiś czas
Dowody utracone

Płoniemy
Plądrujemy i gwałcimy
Nie okazuj im litości, po prostu płoń
Ciało zmień w popiół

Zainspirowany czynami 
Dokonanymi dawno temu
Wiem co musi być zrobione
Brud mojej ziemi
Musi być zmyty, uprzątnięty i czysty
Niech rozpocznie się oczyszczenie

Ludobójstwo?
Kto zaprowadzi mnie do sądu?
Nie ma zbrodni jeśli nie dasz się złapać
Ja jestem prawem! Płoniemy

Szeregowi, sierżanci, generałowie usłyszcie
Oto nasza szansa 
Na którą czekaliśmy zbyt długo
Wasze rozkazy brzmią: zacznijcie płonąć

 

 

Angels Calling przeklad

Sent to kill
To watch no man's land
Snipers are moving unseen
Fight for land, to lose it again
Shrapnel is filling the air

Hell on earth, the trenches mean death
Better keep your head down low
Charge their lines, the ultimate test 
It's a synchronized sacrifice

Get the wounded after dark
Left alone in no man's land
Maddening chaos at the front
Dream of heaven
Angels are calling your name

Shells and guns, a rifle and scope
Bullets are wearing your name
Losing track of time and of space
Midnight at sanity's edge

Losing friends to artillery shells
At the break of dawn
Break their will
As yours has been broken
They're here alone, dream of home

Charge at dawn to gain a yard
Scout at night to guard their lines
Leave your life in fortunes hand

When the bullet hits it's mark
Know your time in hell has been served
You won't return to home

Wysłany by zabić
By obserwować ziemię niczyją
Snajperzy poruszają się niewidocznie
Walczyć o ziemię, by ponownie ją stracić
Szrapnel wypełnia powietrze

Piekło na ziemi, okopy oznaczają śmierć
Lepiej trzymaj głowę nisko
Natrzyj na ich linie, ostateczny test
To zsynchronizowana ofiara

Pozbieraj rannych po zmroku
Pozostawionych samotnie na ziemi niczyjej
Szalony chaos na froncie
Śnij o niebie
Anioły wzywają twe imię

Pociski i bronie, karabin i celownik
Naboje noszą twe imię
Tracąc poczucie czasu i przestrzeni
Północ na skraju szaleństwa

Tracąc przyjaciół od pocisków artylerii
O poranku
Złam ich wolę
Tak jak twoja została złamana 
Oni są tu sami, śnij o domu

Zaatakuj o świcie by zdobyć jard
Obserwuj w nocy by strzec ich linii
Pozostaw swe życie w rękach fortuny

Kiedy kula sięgnie celu
Wiedz że odsłużyłeś swoje w piekle
Nie wrócisz do domu

 

Back in Control przeklad

Sent to the islands to secure what is ours
Marching ashore in the cover of night
Hide until dawn and attack in the twilight
Shake them awake with the thunder of guns

Orders from the iron maiden
Get the islands back
Failure will not be accepted
Call for artillery strike
Launch attack!

We are Back in control
Force them to surrender
Take what is ours 
Restore law and order
Back in control
Push them further out to sea
Falklands in our hands
Back under british reign

Push them back further 
And out from the islands
Into our fleet 
That will stop their retreat
Mark their positions 
And call in the airforce
Harriers and Vulcans 
Strikes at our command

Wysłani na wyspy by strzec tego co nasze
Maszerują na brzeg pod osłoną nocy
W ukryciu do świtu, wraz z brzaskiem atakują
Budząc swych wrogów salwami z broni

Rozkazy od żelaznej damy:
„Odzyskać wyspy z powrotem
Porażka nie wchodzi w rachubę
Wezwać wsparcie artyleryjskie
Rrozpocząć atak!”

Odzyskujemy kontrolę
Zmuszamy do kapitulacji
Bierzemy co nasze
Przywracając prawo i porządek
Odzyskujemy kontrolę
Spychamy wrogów z powrotem do morza
Falklandy już są w naszych rękach
Na powrót pod brytyjskimi rządami

Odepchnijcie ich mocniej
Z dala od wysp
Wprost w naszą flotę
Która odetnie im odwrót
Oznaczcie ich pozycje 
I wezwijcie lotnictwo
Harriery i Vulcany 
Na nasz rozkaz uderzą

 

 

A Light in the Black przeklad

A cry for help, a distant whisper
A foreign nation calling our name
Sent to hell, to reach for heaven
To serve in dark
As light in the black

Sent into battle
To aid strangers in need
Gain independence
Our forces will lead
Final solution when 
All others have failed
Liberation is coming 
Our path has been laid

We remember the fields
Where our tanks held the line
We remember our brothers in arms

When the war, has been won
And our march home begins
What awaits has not yet been revealed
What was won? what whas lost?
Will our deeds be remembered?
Are they written on stone or in sand?

Marching ashore
Our target awaits
Facing resistance
Forces driven by hate
Protecting civilians
While fired upon
Rules of engagement
Our restrictions are gone

We remember the sea
Where our ships broke the waves
We remember our brothers in arms

Leaving home, set to sea
Was this really meant to be?
See the shore of our home fade away
Facing blood, facing pain
Have our brothers died in vain?
Many lives has been lost on the way

Wołanie o pomoc, odległy szept
Inny naród wzywa nasze imię
Wysłani do piekła, aby dosięgnąć niebios
Służyć pośród mroku
Niczym światło w ciemności

Wysłani do walki
Na pomoc nieznajomym w potrzebie
W drodze po niepodległość
Będziemy przewodnikiem
Ostatecznym rozwiązaniem
Tam gdzie inni zawiedli
Wyzwolenie nadchodzi
Nasz szlak został przetarty

Pamiętamy te pola bitew
Gdzie nasze czołgi trzymały front
Pamiętamy swych towarzyszy broni

Gdy wojna już wygrana
A marsz do domu się zaczyna
Przyszłość nadal pozostaje nieznana
Co wygraliśmy? co przegraliśmy?
Czy nasze czyny przetrwają w pamięci
Zapisane są na piasku czy w kamieniu?

Maszerując na brzeg
Gdzie czekają nasze cele
Natrafiamy na opór 
Sił opętanych nienawiścią
Pod ostrzałem wroga
Ochraniamy cywili
Reguły walki
Wszelkie ograniczenia zniknęły

Pamiętamy te morza
Gdzie nasze okręty pruły fale
Pamiętamy swych towarzyszy broni

Opuszczamy dom, wyruszamy w morze
Czy tak rzeczywiście miało być?
Widzimy jak brzeg niknie w oddali
Przed nami ból, przed nami krew
Czy nasi bracia zginęli na próżno?
Wiele ludzkich żyć stracono w ten sposób

 

Metal Crüe przeklad

Take some Venom and Accept
That you won't see Nazareth
The Rainbow leads you home

Warrior sent to milky way
UFO shooting Gamma Ray
A Riot of Destruction

Watch the Rockbitch go down
Vixen spread

When the Priest killed a Maiden
In the Metal Church
Armored Saints and Warlocks 
Watched the Slaughter
Rage of the Slayer forced 
The Pretty Maids
To Kiss the Queen
In Crimson Glory

You were born a Motorhead
Bike's In Flames you race ahead
U do the Kansas Rush

Racing with the Motley Crew
Annihilator chasing you
With Guns and burning Roses

Status Quo has been reached
Wasps unleashed

Take a Skyride with me, then you'll see

 

 

 

 

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine